תנאים והגבלות

תנאי שימוש תנאים והגבלות אלה ("ההסכם") מהווים הסכם מחייב משפטית בין IsraEmiratesLink ("הספק" או "אנחנו") ובין המשתמש ("הלקוח" או "אתה") למתן שירותי הספק. על ידי שימוש בשירותינו, אתה מסכים להיות מחויב על פי תנאים אלה. אנא קרא אותם בעיון.

היקף השירותים:

1.1 הספק מסכים לספק שירותים ללקוח כפי שצוין בחבילת השירות שהוסכמה עליה.
1.2 השירותים יכולים לכלול קבלת שיחות טלפון ורישום הודעות, תמיכה מנהלית, הקלדת נתונים, תיאום פגישות, ניהול דואר אלקטרוני, הכנת מסמכים ומטלות קשורות אחרות. השירותים שיסופקו על ידי הספק יכולים להשתנות לפי שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ויינתנו בשעות העבודה הרגילות שלנו אלא אם כן צוין אחרת בהסכם. הלקוח מאשר כי הספק הוא הבעלים של כל מספרי הטלפון וכתובות ה-IP שהוקצו לשימוש הלקוח.

הסכם שירות:

2.1 הסכם השירות ייכנס לתוקף עם קבלת תנאים והגבלות אלה על ידי הלקוח, וימשיך עד לביטולו על ידי מי מהצדדים.
2.2 הלקוח יכול לבקש שינויים או תיקונים בשירותים, בכפוף להסכמה הדדית ולכל התאמות בדמי השירות כפי שייראה לנכון.

אחריות הלקוח:

3.1 הלקוח יספק מידע מדויק ושלם הנחוץ למתן השירותים הנדרשים מהספק.
3.2 הלקוח יגיב תוך זמן סביר ויספק הוראות והבהרות בהתאם לצורך.
3.3 הלקוח מאשר כי ביצועי הספק תלויים במתן מידע ושיתוף פעולה בזמן על ידי הלקוח.
3.4 הלקוח יספק את המסמכים הבאים: רישיון עסק, דרכון של הבעלים או המנהל המצוין ברישיון העסק, וכל מסמך אחר שיידרש על ידי הספק על מנת להבטיח זיהוי נאות. אם הספק לא יקבל את התיעוד מהלקוח הוא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדית לבטל את המנוי.

סודיות:

4.1 הספק מכיר בסודית המידע שנמסר על ידי הלקוח במהלך מתן השירותים.
4.2 הספק מסכים שלא לחשוף או להשתמש בכל מידע סודי לכל מטרה מלבד מתן השירותים שהוסכם עליהם, אלא אם כן הדבר נדרש על פי חוק.
4.3 המחויבות לסודיות תימשך גם לאחר סיום הסכם השירות.

קניין רוחני:

5.1 כל זכויות הקניין הרוחני הנובעות ממתן השירותים על ידי הספק או בקשר אליהם יהיו שייכות ללקוח.
5.2 הספק רשאי לשמור עותק של עבודה שביצע למטרות תיעוד, ולא יעשה בו שימוש, ימכור או יפיץ שום קניין רוחני של הלקוח.

תנאי תשלום:

6.1 הלקוח מסכים לשלם לספק את התשלום שהוסכם עליו עבור השירותים בהתאם לחבילת השירות שנבחרה. דמי הקמה יחולו על כל החבילות החדשות וחשבונות מושעים שמופעלים מחדש.
6.2 תשלומים יבוצעו על בסיס חוזר (רבעוני, שנתי), אלא אם כן הוסכם אחרת.
6.3 ניתן לבצע תשלומים בכרטיס אשראי באמצעות קישור לתשלום או דרך אתר האינטרנט של הספק.
6.4 איחור בתשלום עלול לגרום להשעיית שירותים על פי שיקול דעתו של הספק. במקרה של עסקאות שנדחו, ניתן פרק זמן של שבעה (7) ימים ללקוח לביצוע התשלום, לאחר מכן השירותים יושעו באופן אוטומטי. הפעלה מחדש של השירותים תהיה כפופה לדמי הפעלה מחדש.

מדיניות החזרים

7.1 מדיניות החזרים עבור מנוי רבעוני. אם רכשת מנוי על בסיס רבעוני, תחויב עבור כל הרבעון ולא יחול החזר כספי. במקרה שאינך מעוניין לחדש את המנוי לרבעון הבא, יחולו תנאי סעיף 8 מדיניות ביטולים, של תנאים והגבלות אלה.
7.2 מדיניות החזרים עבור מנוי שנתי. במקרה של ביטול מנוי שנתי, יחולו חיובים על הרבעון הנוכחי במלואו, בתוספת דמי יציאה השווים לרבעון מלא אחד. במקרה שאינך מעוניין לחדש את המנוי לשנה הבאה, יחולו תנאי סעיף 8. מדיניות הביטולים, של תנאים והגבלות אלה.
7.3 מדיניות החזרים במקרה של הפסקת שירות על ידי הספק. אם בכל עת במהלך החוזה הופסקו שירותים שהיו זמינים בעת שהלקוח נרשם לשירותים, על הלקוח להודיע לספק מיידית. אם הספק לא מצליח לטפל בבעיה בתוך לוחות הזמנים שהובטחו, או אם אינו יכול לספק פתרון חלופי מספק עבור השירות שהופסק, הספק יציע החזר כספי יחסי עבור יתרת החוזה.
7.4 הלקוח אינו יכול לבקש החזר כספי מכל סיבה שאינה מצוינת במדיניות ההחזרים או כפי שמצוין במפורש בתנאים והגבלות אלה.

ביטול ו/או אי-חידוש

8.1 אם הלקוח יחליט לבטל או שלא לחדש את הסכם השירות, הלקוח יכול לעשות זאת על ידי מתן הודעה בכתב לספק, לפחות חודש אחד לפני תום תקופת המנוי. יש לשלוח הודעה לאימייל הרשמי: unsubscribe@IsraEmiratesLink.com. החזר בעבור התקופה שלא נוצלה יהיה כפוף לתנאים הקבועים בסעיף 7 - מדיניות החזרים של תנאים והגבלות אלה.
8.2 עם הביטול, הספק יחזיר את כל חומרי הלקוח ויפסיק להשתמש בכל קניין רוחני של הלקוח.
8.3 אם הספק יחשוד בעסקה לא מוסרית, לא אתית, לא חוקית או מרמה הוא שומר לעצמו את הזכות לבטל מיידית הסכם זה ואת כל השירותים המסופקים.

הגבלת אחריות:

9.1 הספק לא יישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי הנובע ממתן השירותים.

דין וסמכות שיפוט:

10.1 הסכם זה יהיה כפוף וייפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
10.2 כל סכסוך הנובע מתוך או בקשר להסכם זה יהיה כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב.

ההסכם המלא:

11.1 הסכם זה מהווה את מלוא ההבנות בין הספק ללקוח בנוגע לשירותים שהוסכמו עליהם ומחליף כל ההסכמים, הבנות או ייצוגים קודמים, בין בכתב ובין בעל פה, הנוגעים לנושא הכלול כאן.

תיקונים:

12.1 כל תיקונים או שינויים להסכם זה חייבים להיעשות בכתב ולהיות חתומים על ידי שני הצדדים.

חוקיות:

13.1 אם תנאי כלשהו בהסכם זה יימצא בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, יוותרו תנאים אחרים בתוקף מלא.
13.2 התנאי הלא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה יוחלף בתנאי חוקי ובר אכיפה התואם במידה המרבית את כוונת התנאי המקורי.

כוח עליון:

14.1 אף צד לא יישא באחריות לכל עיכוב או כישלון במילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה עקב סיבות שמעבר לשליטתו הסבירה, כולל אך לא רק אסונות טבע, התערבות אלוהית, פעילות ממשלתית או הפסקות חשמל.

קבלן עצמאי:

15.1 היחסים בין הספק ללקוח הם של קבלן עצמאי.
15.2 שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כיוצר שותפות, מיזם משותף, או יחסי עובד-מעביד בין הצדדים.

התקשורת:

16.1 כל ההודעות, בקשות או התקשורת אחרת הנדרשות על פי הסכם זה יהיו בכתב ויימסרו אישית, בדואר אלקטרוני, או בדואר רשום לכתובות שסופקו על ידי הצדדים.

על ידי שימוש בשירותינו, אתה מאשר שקראת, הבנת, ומסכים להיות מחויב על פי תנאים והגבלות אלה. אם אינך מסכים לחלק כלשהו מתנאים אלה, אין להמשיך בשימוש בשירותינו.

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לתנאים והגבלות אלה, אנא צור קשר ב- info@IsraEmiratesLink.com
תנאים והגבלות אלה עודכנו לאחרונה ב-6 במאי 2023.